می شود و می توانيم؟! (ويژه نامه نقد عملکرد دولت نهم - سخن چهارم)

می شود و می توانيم؟!

ويژه نامه نقد عملکرد يک ساله دولت دکتر احمدی نژاد<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

سخن چهارم

خانه نشينی گسترده در دولت نهم

همواره مشکل مسکن از مشکلات اساسی مردم ايران بوده است. باند مافيايی مسکن چنان قدرتمند عمل می کند که حتی اگر به تعداد خانوارها مسکن هم ساخته شود، باز بسياری بی خانمان و اجاره نشين می شوند.

اما دولت نهم که رفع مشکل مسکن نيز از قضا در شعارهايش بوده، اين بار توانسته به گونه ای موفق عمل کند... در اين راستا اکثر مديران سابق و نيز تعدادی از اساتيد مجرب و باسابقه دانشگاهها را «خانه دار» ـ ببخشيد! خانه نشين - کرده و اين روند برای اساتيد هنوز ادامه دارد.

سابقه تغيير مديران سابقه ای طولانی در کشور ايران دارد. به طور کل در سطح جهانی نيز امری طبيعی و حق دولتها محسوب می شود. اما معمولا اين تغييرات در سطح مديران ارشد رخ می دهد و شايد در ايران و معدودی کشورهای جهان سومی ـ که البته هيچ کدام داعيه جمهوری ندارند - با تغييراتی در حکومت و يا دولت، مديران ارشد و ميانی و کارشناسان نيز تغيير می کنند.

اما در همين جمهوری اسلامی ايران نيز معمولا تا دولت نهم مديرانی با گرايشها و سليقه های متفاوت وجود داشتند و اين حتی در سطح وزيران و کابينه نيز ديده شده است. اما با پيروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات رياست جمهوری بسياری از مديران ارشد و ميانی و کارشناسان تغيير کردند و جای خود را متاسفانه به کسانی داده اند که تجربه و مديريتی در اين راستا نداشته اند و تنها پيشينه همراهی شان با رئيس جمهور آنها را در اين قامت جديد قرار داده است.

می گويند تجربه مديران سرمايه های گرانبهای يک کشور تلقی می شود و در کنار نيرو و انديشه های جوانان «ترکيب رويايي» و کاملی را تشکيل می دهد. اما روند در پيش گرفته دولت نهم آنچنان باعث تغيير شده که حتی صدای سياستمدارانی از جنس اصولگرايی را نيز درآورده است.

دولت نهم ترجيح داده تا به يکباره تجربه و سرمايه غنی مديران گذشته را به کناری نهاده و افرادی را با انديشه هايی انقلابی و بی تجربه در مسند امور بنشاند.

علت اين امر بی گمان دو چيز می تواند باشد. يکی همان دليل هميشگی تغيير دولت - تغيير انديشه و تغيير مديران و دليل ديگر عدم بروز ناتوانايی های دولت توسط عناصر غيرهمسو. چرا که دولت خود می داند در اداره کشور با مشکلات فراوان روبه رو است و از طرفی نيز سودای تکرار اين دولت را در سر می پروراند. آنها می دانند که مردم ايران به سادگی از سمتی به سمت ديگر می روند و از جهتی به جهت ديگر و علت اصلی اين گردش های بی پشتوانه و ناگهانی چيزی است به نام «نان» و بايد اين مشکلات و ناتوانايی های دولت پنهان بماند تا اگر هم مشکلی است با اميد دادن به مردم و توجيهی چون تازه کار بودن دولت و خرابکاری ودلت های قبلی، برطرف شود.

از سوی ديگر همگان می دانند «دانشگاه» به عنوان بدنه اصلی انديشمندی در کشور ايران از آغاز تاکنون سربلند بوده است. چه در دوران پهلوی و چه در دوران جمهوری اسلامی ايران همواره دانشگاه ها جلودار اعتراض علمی و آکادميک بوده اند - اگرچه گاهی نيز با افاط و تفريط مواجه شده اند- لذا خاموش کردن اين صدای محکم گامی بود که بيم آن می رفت.

اخراج دکتر نمک دوست از دانشگاه علامه آغازی بود بر خاموشی و بازنشسته کردن و خانه نشين کردن - همان خانه دار کردن! - بيش از ۴۰استاد دانشگاه تهران در ماه گذشته ادامه اين راه می باشد. اما اين پايان کار نيست و به نظر می رسد دولت برنامه هايی فراتر از اين داشته باشد و  فصل تابستان و تعطيلی دانشگاه ها بهترين زمان ممکن برای عملی کردن آن خواهد بود.

چاره ای نخواهد بود. «خانه دار» کردن ـ بخوانيد خانه نشين کردن - در دولت نهم آغاز شده و از تغيير مديران دولتی آغاز و به سمت اساتيد دانشگاه ها کشيده شده و در ادامه عجيب نخواهد شد اگر فعالان سياسی نيز در اين بين بی نصيب نمانند و صاحب خانه ای در نزديکی اتوبان چمران شوند. اگرچه موسوی خوئينی ها نماينده مجلس ششم و دبير مجمع ادوار تحکيم هم اکنون خانه ای را صاحب شده که در دوران نمايندگی بارها به آن سر زده بود.

 

/ 0 نظر / 13 بازدید