روز بعثت قلم گرامی باد(سياسی- فرهنگی)

بعثت قلم

بايد بنويسم که اگر امروز نتوانم اين کار را انجام دهم زندگيم بی معنا خواهد بود. امروز روزی است که قلم معنا پيدا کرد و تعبير شد.

امروز نه تنها روز بعثت رسول (ص) که روز بعثت قلم است و قلم از اين روز با آيه « الذی علم بالقلم » مسئوليت خويش را آغاز کرد و همين طور مسئوليت فردی که می نويسد در قبال قلمش آغاز شد.

پس اگر تابحال شروع نکرده نکرده ايم ؛ از امروز بايد نوشتن را آغاز کنيم تا رسالت خويش را به درستی به انجام برسانيم و مسئوليتی که بر عهده ما می باشد بر روی دوشمان سنگينی نکند.

بايد بنويسم که نوشتن عين مسئوليت است برای کسی که نمی تواند فرياد بزند. قلم زبان نويسنده است که فرياد می زند آنچه را از دهان بيرون نمی آيد. پس در عين حالی که بايد هميشه حق را گفت برای کسی که حق گفتن حق را ندارد بايد حق را بنويسد و حقيقت را در نوشته هايش فرياد بزند که امام سجاد (ع) هم در صحيفه سجاديه اش همين کار را انجام داده و مسئوليت خويش را به انجام رسانده است.

بايد بنويسم. حال که زبانمان را همانند ميثم تمار بريده اند تا ندای حق را سر ندهيم پس بايد بنويسيم. آن قدر بنويسيم تا دستهایمان را هم قطع کنند تا در پيشگاه حق دست خويش را در فبال مسئوليت قلم خويش فدا کرده باشيم و دين خود را ادا !

بايد بنويسم که از امروز به مسئوليت خويش واقف شدم. شايد قلم توتم من نباشد اما جزئی از «من حقيقی من» است. جزئی که تا به حال نسبت به آن احساس کمبود می کردم و امروز ديگر اين گونه نيست.

می دانم که به مسئوليتم آگاه شده ام و بايد از همين الان شروع کنم.

بايد ناحق ها را بنويسم و از اين طريق به اين « حق شناسان زمان » بگويم که حق اين نيست.

پس می نويسم و با نام قلم هم آغاز می کنم و مسرورم از اين بابت که که امروز نه تنها روز برانگيخته شدن رسول اکرم (ص)  که روز برانگيخته شدن رسول و قلم رسول نيز می باشد.

**************************

روز بعثت قلم گرامی باد.

/ 2 نظر / 4 بازدید
rosaeidi

قلم توتم من است. رسالتی که بر شانهای زمان احساس می شود تنها از توان قلم بر خواهد آمد. موفق باشی!

محمدعلی

سلام اگه شما هم با من هم حس هستين يه سر بيايين و يه شمع روشن کنين... ياحق