دست های رئيس جمهور(سياسی)

آقای رئيس جمهور!

دست هايت را تکان بده!

می گويند يکی از بزرگترين علايق و غرايز انسانی علاقه به دوست داشته شدن است. آنجا که افراد از هيچ دريغی برای اينکه در کانون توجه ديگران و به تعبير سياسی آن - مردم - قرار بگيرند خودداری نمی کنند.

بسياری از سيستمداران ايرانی و علی الخصوص آنها که بدون پشتوانه و يک شبه سياستمدار شده اند و وارد بازی سياست گشته اند تمام تلاش خود را در اين راستا به کار می گيرند.

همگان به ياد دارند تمام روسای جمهور ايران در دوره های رياست جمهوری خود هنگام مواجهه با مردم از استقبال خوبی بهره مند شده اند.

نکته جالبتر آنکه تمام اينها دارای افتراقات فکری و سياسی بوده اند و به نظر می رسد استقبال مردم نه در راستای تاييد انديشه های آنان که برای مواجهه با شخصيتی سياسی است که ممکن است در عمر بسياری از مردم عوام و ساده ايرانی يک بار بيشتر رخ ندهد و نمی توان اين حضورهای پرشور را ملاکی برای تاييد عملکرد روسای جمهور قرار داد.

نکته آنجاست که رئيس جمهور کنونی کشور که محبوب ميليون رای دهنده به خود است در ابتدای حضور در اين سمت با اين گونه حرکت ها و اين طور محبوبيت سازی ها مخالفت کرده بود اما امروز به نظر می رسد حس دوست داشته شدن او را نيز به اين سو کشانده است.

ديدن منظره مواججه رئيس جمهور با مردم قزوين در هفته گذشته اين موضوع را ثابت می کند که رئيس جمهور به رغم نکوهش عملکرد دو رئيس جمهور قبلی و کتمان عملکرد حسنه آنها و کاه نقدهای وارده به آنها را به کوه تبديل کردن خود نيز ناخواسته به همان سو می رود.

آقای رئيس جمهور!

دست هايت را تکان بده!

تو خود گفتی که امرز روز کار است و با اين دست هايت به جای تکان دادن آن برای مردمی که تجربه نشان داده در هر دوره همه را تاييد می کنند - قدمی برای آنها بردار!

اين مردم در کنار نان که آن را هم ندارند به آگاهی نيز نياز دارند و شما به عنوان شخص دوم کشور موظف به فراهم کردن ابزار آگاهی هستيد!

شما خود می دانيد دادن آگاهی های جهت دار و يک طرفه مردم را همان طوری بار می آورد که روزی برای انديشه های سيد محمد خاتمی هورا بکشند و روزی با شعار «انرژی هسته ای حق مسلم ماست» مهر تاييدی بر اعمال شما بزنند.

آقای رئس جمهور! احترام شما بر ما واجب است و احترام ما نيز بر شما واجب! پس حقوق متقابل يکديگررا رعايت کنيم.

/ 1 نظر / 7 بازدید